ಅವಳ ಹೆಸರು ಪದ್ದು (Avala Hesaru Paddu) | Kannada Rhyme

This is a all time entertaining Kannada song for both the kids and parents. It’s about a girl called Paddu who is pampered and eats by stealing her food. See the Magic Appu creates when she get’s caught.

ಅವಳ ಹೆಸರು ಪದ್ದು ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಪೆದ್ದು ಮನೆಯಲೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು ತಿನ್ನೊದೆಲಾ ಕದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದ ಬಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗುದ್ದು

(Visited 876 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *