ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ( Kaamana Billu ) | Kannada Rhyme

This is a classic Kannada rhyme which children like to watch again and again. Appu and his friends Neena and Tiger are playing with the Rainbow.

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನು ಕಟ್ಟಿದೇ
ಮೋಡದ ನಾಡಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಬಣ್ಣಗಳೇಳನು ತೋರಣ ಮಾಡಿದೆ
ಕಂದನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಂದನ ಮಾಡಿದೆ
ಹಣ್ಣಿನ ಹೂವಿನ ಹೊನ್ನನು ಕೂಡಿದೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೊಕುಳಿ ಆಟವ ನಾಡಿದೆ
ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ
ಭೂಮಿಗೆ ಬಾನಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಹೂಡಿದೆ
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನು ಕಟ್ಟಿದೇ

Girl says The rainbow is like an arch from the earth to sky
the colors of the rainbow decorates the sky and it looks like a moon in the view of the child colors of fruits and flowers resembles gold.

(Visited 1954 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *