ಗಿಣಿಯೇ ಗಿಣಿಯೇ (Giniye Giniye) | Kannada Rhyme

This is a fabulous Kannada rhyme for both the kids and parents.
This song is about a colourful parrot. See how Appu, Neena and Tiger are asking the parrot to be friends with them.
Check out Appu’s Magic!

ಗಿಣಿಯೇ ಗಿಣಿಯೇ
ಬಣ್ಣದ ಗಿಣಿಯೇ
ಹಣ್ಣನು ಕೊಡುವೆನು ಬಾ ಬಾ ಬಾ
ಹಸಿರು ಪುಕ್ಕದ
ಬಣ್ಣದ ಗಿಣಿಯೇ
ಹಾಡನು ಕಳಿಸು ಬಾ ಬಾ ಬಾ
ಹಣ್ಣನು ಕೊಟ್ಟು
ಹಾಲನು ಕೊಟ್ಟು
ನೀರನು ಕುಡಿಸುವೆ ಬಾ ಬಾ ಬಾ
ಗಿಣಿಯೇ ಗಿಣಿಯೇ
ಬಣ್ಣದ ಗಿಣಿಯೇ
ಹಾರುತ ಬಳಿಗೆ ಬಾ ಬಾ ಬಾ

The girl says to the colourful parrot, “Come i will give fruits.”
I will also teach you how to sing
i will give you milk and water.
Please come flying to me.

(Visited 1119 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *