ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಗಡಿಯಾರ (Goode Melina Gadiyara) | Kannada Rhyme

This is a famous Kannada rhyme which children like sing to time and again. This is about a lazy clock and a spider. The clock was so lazy that it was snoring and a spider Walked into it. And guess what, as usual our Appu magic him out.

ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ
ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ನಿದ್ಹೆ
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಎಂದು ಹಾಡಲು ಮರೆತು
ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾಯಿದೆ
ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋ ಗಡಿಯಾರದಲಿ
ಹೊಕ್ಕಿತೊಂದ್ದು ಜೇಡ
ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ
ಅದರ ಪಜೀತಿ ಬೇಡ

The clock which is on the wall is feeling sleepy,
It started snoring andforgot to chime.
A spider climbed into the clock,
And got stuck inside,
No one knows what happened.

(Visited 545 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *