ತೋಟಕೆ ಹೋಗೋ ತಿಮ್ಮ (Thotake Hogo Thimma) | Kannada Rhyme

This is a famous Kannada rhyme which children like sing to time and again. This rhyme is about a child who is very lazy.

ತೋಟಕೆ ಹೋಗೋ ತಿಮ್ಮ

ತೋಳ ಬಂದಿತಮ್ಮ

ಹಸು ಮೆಸೋ ತಿಮ್ಮ

ಹಸು ಅದಿತಮ್ಮ

ಒಲೆ ಹುರಿಸೋ ತಿಮ್ಮ

ಹುರಿ ಸುಟ್ಟಿತಮ್ಮ

ಪಾಠ ಬರೆಯೋ ತಿಮ್ಮ

ಬಳಪ ವಿಲ್ಲವಮ್ಮ

ಹೂವು ಬಿಡಿಸೋ ತಿಮ್ಮ

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತಮ್ಮ

ಕವಾಲಿ ತರೋ ತಿಮ್ಮ

ಕಾಲು ನೋವ್ವು ಅಮ್ಮ

ನೀರು ಸೇದೋ ತಿಮ್ಮ

ಕೈ ನೋವ್ವುತಮ್ಮ

ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮ

ಓಡಿ ಬಂದೆನಮ್ಮ

(Visited 2600 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *