ಬಸ್ ಬಂತು ಬಸ್ಸು (Bus Banthu Bus) | Kannada Rhyme

This is a classic Kannada rhyme which children like to watch again and again.

It’s about a Government bus in which Appu Neena and Tiger travel. Neena is the conductor of the Bus and
do not forget to check out Appu’s magic.

ಬಸ್ ಬಂತು ಬಸ್ಸು
ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸು
ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ
ನೋಡು ಬಾರಣ್ಣ
ಆರು ಚಕ್ರ ಇರುವುದು
ಎರಡು ಲೈಟ್ ಉರಿವುದು
ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುವೆ
ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಹೇಳುವೆ
ಸೀಟಿಯನ್ನು ಊದುವ

Bus Bantu Bussu
Government bussu
Kempu bili banna
Nodu baranna
Aaru chakra iruvudu
Eradu light urivudu
Na conductor aaguve
Right right heluve
Seetiyannu udhuve

(Visited 1519 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *