ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಾ (Miri Miri Minuguva Nakshatra) | Kannada Rhyme

This is a famous Kannada rhyme which children like sing to time and again. This rhyme is about a Twinkling star.

ಮಿರಿ  ಮಿರಿ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಾ

ಏತಕೆ ಮಿನುಗುವೆ  ನೀನ್ ಅತ್ತ

ದೂರದ ಬಾನಿನ ಕತ್ತಲಲಿ

ಫಳ  ಫಳ ವಜ್ರದ ರೀತಿಯಲಿ.

(Visited 1197 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *