ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು (Hathu Hathu Ipatthu) | Kannada Rhyme

This is a Kannada rhyme to teach your kids counting.
This is about a boy named Sampath who loves mangoes and goes to the garden to pluck a few.
He comes back home empty handed and disappointed.
Guess what?
Appu magics a basket full of Mangoes 🙂

ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು
ತೋಟಕೆ ಹೋದನು ಸಂಪತ್ತು
ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿತ್ತು
ಮೂವತ್ತು ಹತ್ತು ನಲವತ್ತು
ಎದುರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಮರವಿತ್ತು
ನಲವತ್ತು ಹತ್ತು ಐವತ್ತು
ಮಾವಿನ ಮರದಲಿ ಕಾಯಿತ್ತು
ಐವತ್ತು ಹತ್ತು ಅರವತ್ತು
ಕಲ್ಲನು ಬೀಸಿದ ಸಂಪತ್ತು
ಅರವತ್ತು ಹತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು
ಕಾಯಿಯು ತಪ ತಪ ಉದುರಿತ್ತು
ಎಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎಂಬತ್ತು
ಮಾಲಿಯ ಕಂಡನು ಸಂಪತ್ತು
ಎಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು
ಕಾಲುಗಳೆರಡು ನಡುಗಿತ್ತು
ತೊಂಭತ್ತು ಹತ್ತು ನೂರು
ಮನೆಯನು ಸೇರಿದ ಸಂಪತ್ತು

10+10=20,
sampath went to the garden,
20+10=30,
He has a stone in his hand
30+10=40,
There is a Mango tree in front of him,
40+10=50,
The tree was full of Unriped fruits,
50+10=60,
Sampath threw a stone,
60+10=70,
Fruits fell on the ground.
70+10=80,
Sampath saw the gardener,
80+10=90,
His two legs started to shiver,
90+10=100,
Sampath ran home.

(Visited 496 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *