ನಾಯಿಮರಿ (Naayimari) | Kannada Rhyme

This is a famous Kannada rhyme which children like sing to time and again. This rhyme is about a puppy dog how it guards the house and about its food.

ನಾಯಿಮರಿ ನಾಯಿಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೇ?

ತಿಂಡಿ ಬೇಕು! ತೀರ್ಥ ಬೇಕು! ಎಲ್ಲ ಬೇಕು!

ನಾಯಿಮರಿ ನಿನಗೆ ತಿಂಡಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಾಯಬೇಕು

ನಾಯಿಮರಿ ಕಳ್ಳ ಬಂದರೇನು ಮಾಡುವೆ?

ಲೊಳ್, ಲೊಳ್, ಬೌ ಎಂದು ಕೂಗಿಯಾಡುವೆ

ಜಾಣಮರಿ ತಾಳು ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತರುವೆನು

ತಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ನಾನು ಕಾಯುತಿರುವೆನು.

(Visited 8004 times, 4 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *